terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Dysgrafia

Dysgrafia - częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana
mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ośrodkowych
funkcji wzrokowych i słuchowych. Pismo dysgrafika jest nieestetyczne
i nieczytelne.Trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma. Termin ten
pochodzi od przedrostka dys- oraz od czasownika grapho – „ piszę”, „rysuję”
(j. grecki). Dysgrafia zatem wyraża się w formie zniekształceń strony graficznej pisma,
takich jak niedokładności w odtwarzaniu liter, złe proporcje liter w wyrazie, brak
połączeń liter, brak należytego odstępu między literami i wyrazami, brak
równomiernego i jednolitego położenia pisma, niepoprawne zagęszczenie liter.
Te zniekształcenia pisma wynikają z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych
(motoryki rąk, funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej). Mogą się one
zmniejszać w wyniku intensywnych ćwiczeń grafomotorycznych, w wypadku braku
ćwiczeń nasilają się wraz z wiekiem, niekiedy aż do zupełnej nieczytelności pisma.
Dysgrafia należy do zespołu zaburzeń określanego jako „dysleksja rozwojowa”.

Dysgrafia jest powiązana z afazją motoryczną czyli utratą zdolności produkowania
mowy zrozumiałej dla innych. Może występować jako tzw. dysgrafia głęboka, w której
osoba dotknięta tym zaburzeniem ma kłopoty z zapisywaniem słów nieistniejących lub
nieznanych, a także może popełniać błędy semantyczne. Specyficzną formą dysgrafii
jest dysgrafia leksykalna. Osoba na nią cierpiąca potrafi zapisywać słowa, ale czyni
to w sposób zbliżony do zapisu fonetycznego, np. wyraz 'chleb' może zostać zapisany
jako 'hlep', co skutkuje popełnianiem wielu błędów ortograficznych.

Przy rozpoznawaniu zaburzeń w pisaniu należy opierać się na następujących kryteriach:
 1. Umiejętności w zakresie pisania, mierzone za pomocą standaryzowanych
  testów lub ich funkcjonalnej oceny, występują na poziomie istotnie niższym,
  niż wynika to z wieku życia danej osoby, jej ilorazu inteligencji ogólnej
  oraz poziomu wykształcenia
 2. Zaburzenia określone w kryterium A w istotny sposób utrudniają osiąganie
  postępów w nauce lub wykonywanie czynności codziennych wymagających
  posługiwania się tekstami pisanymi (m.in. pisanie zdaniami poprawnymi pod
  względem gramatycznym oraz składni)
 3. W przypadku deficytu o charakterze sensorycznym, trudności w pisaniu są
  znacznie większe, niż wynikałoby to z istoty samego deficytu.
Objawy dysgrafii:
 • niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń, niekształtność liter
 • niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów (zróżnicowanie wielkości)
 • nierównomierne zagęszczenie pisma
 • niejednolite położenie pisma (nachylenie liter)
 • litery "drżące" o niepewnej linii

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt