terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Dysleksja

Dysleksja - czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Zaburzenie
manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy stosowaniu
standardowych metod naucznia i inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym
oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Jest spowodowana
zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych. Zaburzenia te mogą dotyczyć
percepcji wzrokowej - objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji
fonologicznej - objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem oraz integracji
powyższych procesów.

Typy dysleksji:

U dzieci z dysleksją zazwyczaj stwierdza się zaburzenia percepcji wzrokowej,
słuchowej oraz integracji percepcyjno – motorycznej. Prof. Marta Bogdanowicz
wyróżnia następujące typy dysleksji:
 • dysleksja typu wzrokowego, u której podłoża leżą zaburzenia percepcji
  i pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo–przestrzennej;
 • dysleksja typu słuchowego uwarunkowana zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami funkcji językowych;
 • dysleksja integracyjna, kiedy to poszczególne funkcje nie wykazują zakłóceń, natomiast zaburzona jest koordynacja, czyli występują zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej;
 • dysleksja typu mieszanego, gdy występują jednocześnie zaburzenia
  w percepcji i pamięci słuchowej, pamięci i percepcji wzrokowej, wyobraźni przestrzennej;
 • dysleksja wizualna, gdy występuje nieład tzw. nieporządek.
W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Pierwotną
przyczynę dysleksji rozwojowej wielu badaczy upatruje w zakłóceniach pracy OUN
(ośrodkowego układu nerwowego). Nie wyklucza się również roli czynnika
genetycznego.

Częstość występowania:

Objawy dysleksji występują u mniej więcej 10% populacji. Dysleksja może być
sprzężona z chromosomem Y decydującym o płci męskiej i dlatego jest przekazywana
po linii męskiej z pokolenia na pokolenie. Niektórzy wskazują na rolę testosteronu.
Jego nadprodukcja u chłopców, jeszcze w okresie prenatalnym modeluje rozwój
mózgu, wywołując dysleksję. Są i tacy badacze, którzy przewagę chłopców w grupie
dzieci dyslektycznych wyjaśniają mniejszą zdolnością osób płci męskiej do adaptacji
i wyrównywania deficytów rozwojowych powstałych wskutek nieprawidłowego
przebiegu okresu okołoporodowego. Niektórzy też wskazują na nadpobudliwość
psychoruchową, agresywność i trudności wychowawcze, które powodują, że chłopcy
są w centrum uwagi nauczyciela i z tych powodów są kierowani do psychologa,
co sprzyja wczesnemu i częstszemu wykrywaniu tych trudności u chłopców.

Objawy ryzyka dysleksji:

U dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i częściowo
wczesnoszkolnym (do ok. 9. r.ż.) nie można jeszcze zdiagnozować dysleksji
rozwojowej. Jednak obserwuje się pewne objawy, które sygnalizują możliwość
wystąpienia w przyszłości specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
Nie determinują one jeszcze diagnozy (tej można dokonać na przełomie drugiej
i trzeciej klasy szkoły podstawowej), jednak dzieci z poniższymi objawami zalicza
się do tzw. grupy ryzyka dysleksji, gdyż bardzo często są to pierwsze sygnały
nadchodzących trudności:
 • pomijanie w rozwoju ruchowym raczkowania;
 • opóźniony rozwój mowy; znacznie późniejszy moment rozpoczęcia
  porozumiewania się z otoczeniem przy pomocy słów, utrzymujące się trudności
  z poprawnością wypowiedzi zarówno w zakresie gramatyki, jak prawidłowym
  wybrzmiewaniem głosek, mowa niewyraźna, niezrozumiała dla otoczenia;
 • mała obniżona sprawność ruchowa w zakresie swojego ciała, tzw. duża
  motoryka: trudności z utrzymaniem równowagi, niezdarność ruchów; niechęć
  do zabaw ruchowych, kłopoty z łapaniem piłki, rzucanie do celu;
 • mała sprawność rąk, tzw. mała motoryka: niechęć w zapinaniu guzików,
  sznurowania butów, używanie widelca, nożyczek;
 • słaba koordynacja wzrokowo–ruchowa, dziecku sprawia trudność budowanie
  z klocków, niechętnie bawi się klockami, puzzlami, nie umie układać układanek
  według wzoru, tworzy tylko własne kompozycje, niechętnie rysuje;
 • opóźniony rozwój lateralizacji– dziecko używa na zmianę raz jednej a raz
  drugiej ręki, ma trudności w określeniu stron: lewa – prawa;
 • zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej, trudności
  z rysowaniem figur, odtwarzaniem figur geometrycznych, rysowaniem szlaczków;
 • ma trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowych;
 • zaburzenia analizy i syntezy wyrazów;
 • ma problemy z zapamiętywaniem krótkich wierszyków i piosenek, oraz
  miesięcy, trudności z wymową, wadliwa wymowa;
 • przy pierwszych próbach czytania przekręca wyrazy, wolne tempo czytania;
 • słabe rozumienie tekstu;
 • przy pierwszych próbach pisania – niestaranne, brzydkie pismo, popełnianie
  błędów przy przepisywaniu, mylenie liter, opuszczanie liter, dodawanie,
  przestawianie, podwajanie liter.
Objawy trudności w nauce:

W pisaniu
 • trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu
 • trudności w przepisywaniu
 • trudności w pisaniu ze słuchu
 • mylenie literb-p, d-b, d-g, u-n, m-w, n-w (inwersja statyczna) s-z, dz-c, sz-s, o-a, ł-l, ę-e
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność
 • nieróżnicowanie ę-en-e, ą-om
 • opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek
  i cząstek wyrazów
 • opuszczanie litery y
 • przestawianie liter w wyrazach (inwersja dynamiczna)
 • przestawianie szyku dyktowanych wyrazów
 • błędy ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej
 • zniekształcanie graficznej strony pisma
 • wolne tempo pisania
 • niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter
 • trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka – półka)
 • złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni
 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji

W czytaniu
 • wolne tempo, niepewne, "wymęczone"
 • błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zamiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów
 • trudności we właściwej intonacji czytanej treści – zbytnia koncentracja
  na technice obniża rozumienie czytanej treści
 • rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych – zgadywanie
 • opuszczanie linii lub odczytanie jej ponownie, gubienie miejsca czytania
 • opuszczanie całego wiersza
 • zmiana kolejności liter i wyrazów
 • przestawianie liter w wyrazie, co zmienia jego sens
 • niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
 • trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntezie sylab
 • trudności w wyszukaniu najistotniejszej myśli w tekście
 • tzw. hiperleksja: czytanie płynne, w dobrym tempie, bezbłędne, jednak bez rozumienia treści

Trudności występujące w nauce innych przedmiotów

 • trudności w rysowaniu jako czynności – trudności w rozplanowaniu rysunku, zbyt silny lub zbyt słaby nacisk ołówka, zmiany kierunku w rysunkach (błędny kierunek odwzorowywania)
 • trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów – objawy takie jak w języku polskim
 • trudności w uczeniu się pamięciowym – tabliczka mnożenia, nauka wierszy, ciągi słowne
 • trudności w nauce geografii – utrudnione czytanie mapy, niewłaściwa orientacja
  w stronach świata
 • trudności w nauce geometrii – zmiany kierunku w rysunkach geometrycznych, zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej, trudności w rozumieniu pojęć geometrycznych (utrudnione przyswajanie werbalne)
 • trudności występujące na lekcjach wychowania fizycznego – błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie ciała i przestrzeni , obniżona sprawność ruchowa
 • nierównomierna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy
Osoby z dysleksją rozwojową narażone są na wiele niepowodzeń szkolnych,
co wywołuje u nich frustrację. Olbrzymi wysiłek włożony w naukę daje czasami
znikome efekty, przez to taka osoba może mieć poczucie niższej wartości, odczuwać
brak wiary w swoje możliwości. Taki stan wtórnie osłabia jej możliwości intelektualne.

Następuje sprzężenie zwrotne: trudności pogłębiają się, powodują coraz częstsze
niepowodzenia i potwierdzają negatywną opinię innych i co gorsze – swoją własną.
Bez fachowego wsparcia poprzez zajęcia terapii pedagogicznej, prowadzone przez
pedagoga lub psychologa przygotowanego do pracy z osobą dotkniętą dysleksją
rozwojową, trudno osobie z dysleksją, nawet przy wsparciu najbliższych, wyrwać się
z tego zaklętego kręgu.

Dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć
w zajęciach terapii pedagogicznej. Już zaliczenie do tzw. grupy ryzyka dysleksji
jest wystarczającym powodem do podjęcia pracy z dzieckiem. Zajęcia te mają
charakter stymulujący rozwój intelektualny, poznawczy, nie mogą więc nikomu
zaszkodzić.

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt