terapia-lublin.pl
O mnie Magdalena Olech Aktualności Oferta dla dzieci terapia lublin Oferta dla dorosłych terapia w lublinie Kontakt Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny Lublin Magdalena Olech
Gabinet Terapeutyczny M.Olech Blog Terapia Lublin
Terapia dzieci w Lublinie Terapia dla dorosłych w Lublinie Magdalena Olech terapeuta Lublin

Ryzyko dysleksji

Ryzyko dysleksji - dysleksja to zaburzenie, które występuje u dziecka od urodzenia,
jednak często dopiero w wieku szkolnym jest diagnozowane; gdy zmienia się
aktywność dziecka z zabawy na naukę. We wczesnych etapach nauki tj. klasy 0-2
mówimy o ryzyku dysleksji.

Ryzyko dysleksji nie jest stanem braku ogólnej zdolności sprostania wymaganiom
szkoły, lecz brakiem zdolności do uczenia się określonych umiejętności: czytania
i pisania z powodu nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Nieprawidłowości
rozwoju dotyczą zaburzenia jego tempa, dynamiki i rytmu; rozwój nieharmonijny jest
typowy dla dzieci z dysleksją. Charakterystyczną cechą tych zaburzeń jest to, że
pewne funkcje rozwijają się z opóźnieniem, a pozostałe w tempie przeciętnym lub
szybciej niż powinny. Zgodnie z aktualną wiedzą na ten temat specyficzne trudności
w czytaniu i pisaniu są skutkiem opóźnienia w rozwoju funkcji : wzrokowych,
słuchowo-językowych, motorycznych uczestniczących w realizacji złożonych czynności,
do których należą czytanie i pisanie. W przyczynach dysleksji aktualnie największy
nacisk kładzie się na dysfunkcje językowe. Dzieci z nieharmonijnym rozwojem
w zakresie funkcji niezbędnych do opanowania umiejętności czytania i pisania mogą
być już dostrzeżone w wieku przedszkolnym. W ich zachowaniu można zauważyć
pewne sygnały zwiastujące późniejsze problemy w postaci specyficznych trudności
w nauce czytania i pisania. Badania longitudinalne Nartowskiej (1980) wykazują, że
dysharmonie w rozwoju nie maleją a nawet mają tendencję do pogłębiania się.
Dlatego tak ważne jest podjecie odpowiednich działań stymulujących rozwój
w sferach, w których dziecko przejawia mniejszą aktywność i niższy poziom
wykonywania czynności.

W wypadku rozpoznania ryzyka dysleksji rozwojowej niezbędne jest skierowanie
dziecka na terapię pedagogiczną, na systematycznie prowadzone zajęcia korekcyjno
- kompensacyjne pod kierunkiem nauczyciela terapeuty. Takie postępowanie wobec
dzieci z ryzyka dysleksji pozwala na zmniejszenie lub zniwelowanie zaburzeń
rozwojowych, dzięki czemu ułatwia ich szkolny start. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi
stać się dzieckiem z dysleksją.

Dzieci ryzyka dysleksji mogą być identyfikowane przez rodziców, logopedów
i nauczycieli na podstawie charakterystycznych symptomów. Pojawiają się one już
w okresie poniemowlęcym. Aby jednak dostrzec owe symptomy należy je znać.

Ryzyko dysleksji jest prawdopodobne u dzieci:
obciążonych genetycznie (dysleksja występuje w rodzinie),
pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i porodu,
u których można zaobserwować dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym.
Symptomy ryzyka dysleksji, które można dostrzec w kolejnych etapach rozwoju,
są następujące:

Wiek niemowlęcy i poniemowlecy

W wieku niemowlęcym i poniemowlęcym dzieci te wykazują opóźnienie w rozwoju
mowy i rozwoju ruchowym. Później niż u rówieśników pojawiają się u nich takie
osiągnięcia rozwojowe jak wypowiadanie pierwszych słów, zdań prostych i złożonych.
Późno zaczynają chodzić, biegać. Są mało zręczne manualnie, nieporadne
w samoobsłudze np. myciu rąk, ubieraniu się, jedzeniu łyżką. Nie próbują same rysować.

Wiek przedszkolny (3-5 lat)

1. Mała sprawność ruchowa w zakresie całego ciała: dziecko słabo biega, ma
trudności z utrzymaniem równowagi, niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje
w zabawach ruchowych, z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym.
2. Mała sprawność ruchowa rąk: trudności i niechęć do samoobsługi np. zapinania
guzików, sznurowania butów, zabaw manipulacyjnych takich jak nawlekanie korali;
źle trzyma ołówek, rysując - za mocno lub za słabo go naciska.
3. Słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa: budowanie z klocków sprawia mu trudność, rysuje niechętnie i prymitywnie. Nie umie narysować koła jako 3-latek, kwadratu i krzyża - jako 4-latek, trójkąta - jako 5-latek.
4. Opóźniony rozwój lateralizacji: używa na zmianę raz jednej raz drugiej ręki.
5. Zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej dają znać o sobie w formie: nieporadności w rysowaniu (rysunki bogate treściowo lecz prymitywne w formie), trudności w składaniu obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek.
6. Opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja wielu głosek, trudności
z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem wypowiedzi, z zapamiętywaniem
nazw. Wydłużony okres posługiwania się neologizmami, zniekształcanie nazw
przez używanie niewłaściwych przedrostków.

Klasa "0" (6 - 7 lat)

1. Obniżona sprawność ruchowa: dziecko słabo biega, skacze, ma trudności
z uczeniem się jazdy na nartach, rzucaniem i chwytaniem piłki.
2. Trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi np.
z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, używaniem widelca, nożyczek.
3. Opóźnienie rozwoju lateralizacji: mimo prób ustalenia ręki dominującej, nadal jest oburęczne.
4. Opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: ma trudności ze
wskazywaniem na sobie części ciała, określając je terminami: prawe - lewe (np.
prawa i lewa ręka, noga, ucho). Nie umie określić kierunku na prawo i na lewo od
siebie (np. droga na prawo, drzwi na lewo).
5. Trudności z rysowaniem rombu (w wieku 6-7 lat), odtwarzaniem złożonych figur
geometrycznych, rysowaniem szlaczków.
6. Ma trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem
w całość, np. podczas budowania konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki
- według wzoru, trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki,
z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m-n, 1-t-) lub
identycznych lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d-).
7. Trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, wyrażających stosunki
przestrzenne nad - pod, za - przed, wewnątrz - na zewnątrz.
8. Wadliwa wymowa "przekręcanie" trudnych wyrazów (przestawianie głosek i sylab,
asymilacje głosek np. sosa lub szosza), błędy gramatyczne.
9. Trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia
w tym samym czasie: trudność z zapamiętywaniem nazw, mylenie nazw zbliżonych
fonetycznie; trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie
i sekwencje, takiego jak nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków
i szeregi cyfrowe.
10. Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (np. z-s, b-p, k-g czyli zaburzenia
słuchu fonemowego): trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów, ich
syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej) oraz
manipulowaniem ze strukturą fonologiczną słów (np. odszukaj słowa ukryte w nazwie
"lewkonia", wymyśl rym do słowa "kotek", o czym myślę: Baba ... aga).
11. Trudności w orientacji w czasie np. określaniu pory roku, dnia, godziny na
zegarze.
12. Trudności w nauce czytania (np. czyta bardzo wolno; najczęściej głoskuje i nie
zawsze dokonuje poprawnej, wtórnej syntezy, przekręca wyrazy, nie rozumie
przeczytanego tekstu).
13. Pierwsze próby pisania - częste pisanie liter i cyfr zwierciadlane oraz
odwzorowywanie wyrazów, zapisując je od strony prawej do lewej.

Współwystępowanie wielu wymienionych objawów u jednego dziecka pozwala
z większą pewnością przypuszczać, że mamy do czynienia z dzieckiem "ryzyka dysleksji".

Blog Magdalena Olech socjoterapeuta Lublin O mnie Aktualności Oferta dla dzieci Oferta dla dorosłych Kontakt